thông tin liên hệ
Mr. LÊ QUỐC QUI
Phó phòng sản xuất -
0834501234

Mr. KOYAMA KATSUYOSHI
Tổng Giám Đốc -
0835 345 345

Quy trình sản xuất

Quy trình sản xuất
Quy trình sản xuất